Vezető állású munkavállalók bére, járandósága

Társaságunk vezető állású munkavállalói, és a Felügyelői Bizottság tagok megnevezése, munkabérük, prémiumuk, végkielégítésük, felmondási idejük mértéke, versenytilalmi kötelezettségvállalás ellenértékének mértéke, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 8. § (1-4) bekezdésében foglalt kötelezettség betartásának ellentételezésére megállapított járandóság mértéke, felügyelőbizottsági tagok díjazása.

Mt. 8. §

(1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.


(2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.

(4) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

Társaságunk a 175/2009. (VIII. 29.) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének az alábbi adatok közzétételével tesz eleget.

Dr. LASSÚ TIBOR ATTILA
ÜGYVEZETŐ
havi megbízási díj: 750 000,- Ft.
prémium éves megbízási díj 50 %

Telefonszám: 76/501-910/301
E-mail: titkarsag@vg-kft.hu

határozott időre megbízásos jogviszony
2018. 10. 30.
versenytilalmi kötelezettségvállalás időtartama 12 hó
kötelezettségvállalás ellenértéke: 6 havi megbízási díj
gépkocsi és mobiltelefon használat.


FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI

NEMCSIK MÁTYÁS FERENC
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE
tiszteletdíj: 80 000,- Ft.
határozott időtartamú jogviszony
lejárat ideje: 2019. 11. 30.

MOLNÁR PÁL
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG
tiszteletdíj: 60 000,- Ft.
határozott időtartamú jogviszony
lejárat ideje: 2019. 11. 30.

MOLNÁR FERENC
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG
tiszteletdíj: 60 000,- Ft.
határozott időtartamú jogviszony
lejárat ideje: 2019. 11. 30.

A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjukon felül egyéb járandóságban nem részesülnek.